Remove this ad

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองปรือ

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

แจ้งข่าวด่วนเพื่อทราบ : เกษตรกรและผู้สนใจ

สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจเพื่อทราบ

59 113 0 พี่น้องชาวสวนยางพารา
dorame
Sep 9 13 3:31 AM

การบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ

ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

7 113 0 ภาพความทรงจำจากอด...
dorame
Aug 21 13 1:57 AM

การใช้ประโยชน์จาก ศบกต.ตำบลหนองปรือ ประจำเดือน ปี ๒๕๕๕

การใช้ประโยชน์จาก ศบกต.ตำบลหนองปรือ ประจำเดือน

9 46 0 การใช้ประโยชน์จาก...
dorame
Dec 19 12 1:23 AM

การใช้ประโยชน์จาก ศบกต.ตำบลหนองปรือ ประจำเดือน ปี ๒๕๕๖

การใช้ประโยชน์จาก ศบกต.ตำบลหนองปรือ ประจำเดือน

9 51 0 การใช้ประโยชน์จาก...
dorame
Sep 9 13 3:09 AM

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรรายหมู่บ้าน ต.หนองปรือ

ข้าว พืชไร่ พืชสวน พืชผัก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1 3 0 ข้อมูลพื้นฐานการเ...
dorame
Dec 10 12 8:08 PM

กองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ

คณะทำงานเป็นผู้กำหนด/สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิตไม่ให้เงินสด/จัดทำข้อตกลงร่วมกัน

1 3 0 แนวคิดหลักการทำงา...
dorame
Feb 17 12 11:38 PM

แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลหนองปรือ

รวมรวมแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลหนองปรือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 32 0 แผนพัฒนาการเกษตรป...
dorame
Jun 9 12 7:06 PM

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ( อกม.)

กิจกรรมการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

8 54 0 การประชุม อกม. ต...
dorame
Nov 20 12 10:51 PM

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร

การอบรม ประชุม สัมนา ด้านการเกษตรและอื่น ๆ

65 373 0 การจัดตั้งกลุ่มเก...
dorame
Aug 21 13 2:12 AM

จุดเรียนรู้ / จุดสาธิต / วิทยากรเกษตรกร

การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ที่ปฎิบัติจริง และประสบความสำเร็จ

10 87 0 จุดเรียนรู้เรื่อง...
dorame
Jan 30 13 10:05 PM

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management):KM

การบูรณาการระดมความคิด ปรับปรุง ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่

8 12 0 การจัดการองค์ความ...
dorame
Apr 5 13 10:02 PM

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด

ภายใต้โครงการประกันรายได้ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง

50 225 0 ประมวลภาพกิจกรรม ...
dorame
Sep 9 13 3:15 AM

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ฐานข้อมูลการบริหารจัดการ:ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

13 64 0 กองทุนบัญชีธนาคาร...
dorame
Apr 8 13 8:20 AM

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำนาข้าว

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

2 5 0 การแจ้งพิกัดสถานท...
dorame
Sep 19 12 11:11 PM

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร บ้านหนองปรือ กาญจนบุรี ๒๐๑๓

ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการจัดการด้านการเกษตร

1 3 0 กลุ่มส่งเสริมอาชี...
dorame
Aug 3 13 6:22 PM

โครงการพิเศษ : ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี

แปลงขยายพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง ๗,๙,๑๑

1 3 0 การสนับสนุนท่อนพั...
dorame
Apr 5 12 2:42 AM

ภัยธรรมชาติ และการช่วยเหลือเกษตรกร

น้ำท่วม ฝนแล้ง แมลงลง และอื่น ๆ

9 73 0 การสนับสนุนสารชีว...
dorame
Dec 11 12 9:57 PM

รายงานการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ

ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง

2 22 0 การนิเทศงาน ติดตา...
dorame
May 19 11 1:34 AM

งานด้านสถาบันเกษตรกร

กลุ่มส่งเสริม กลุ่มแม่บ้าน เคหกิจ สายใยรัก ยุวเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ คลื่นลูกใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น กองทุนเพื่อการเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

13 30 0 เกียรติบัตรแสดงผล...
dorame
Aug 21 12 9:02 PM

รางวัลการตอบแทนของชีวิต เขียว ขาว เหลือง

จะจริงหรือมั่ว จะชัวร์หรือไม่ สุดยอดรางวัลแห่งชีวิต ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ยกเว้นไม่ได้ทำ

6 30 0 เกษตรกรรม : การปล...
dorame
Mar 4 13 1:42 AM

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เกษตร

การเผยแพร่ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงาน การมีส่วนร่วมกิจกรรมมวชนสัมพันธ์

22 67 0 โครงการจังหวัดเคล...
dorame
Jul 26 13 10:06 PM

ชีวิตที่เลือกได้ ท่านมาอยู่เราดีใจ ท่านจากไป เรากลับคิดถึง

เก็บภาพความทรงจำ ในวันที่ผ่านมา ไว้เป็นเครื่องเตือนใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เลือกได้

2 8 0 ท่องเมืองไข่มุกแห...
dorame
Aug 8 13 10:35 AM

งานบุญ - งานมงคล - การกุศล

ภาพกิจกรรมงานบุญ งานมงคล การกุศลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

20 44 0 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้...
dorame
Nov 25 12 9:23 PM

เกิดขึ้น คงอยู่ ล้มหายกันไปตามธรรมชาติ

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น

4 44 0 คุณแม่ช่วง คุณลัก...
dorame
Aug 6 13 8:25 AM

ธุรกิจเกษตรสัมพันธ์ : การเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุน

แหล่งรวบรวมสินค้า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และอุปกรณ์การเกษตร

2 20 0 โครงการส่งเสริมกา...
dorame
Feb 20 12 2:00 AM

พืชเศรษฐกิจแนวใหม่ : อาชีพที่น่าสนใจของเกษตรกรยุคใหม่

ปลอดสารพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ต้นทุนต่ำ แปรรูปได้ ส่งออกได้ ตลาดมีความต้องการสูง

5 14 0 ไม้พะยุง : ไม้ชนิ...
dorame
Apr 15 13 10:38 PM

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี (ศูนย์ฯอำเภอหนองปรือ)

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

แจ้งข่าวด่วนเพื่่อทราบ : นักศึกษา

สำหรับนักศึกษาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

8 29 0 กำหนดพิธีมอบประกา...
dorame
Nov 5 12 1:19 AM

ปฏิทินแผนนัดหมาย การเรียน / การสอน : นักศึกษา

กำหนดแจ้งวัน เวลาการพบกลุ่ม นัดหมาย การเรียน การสอน

11 286 0 กิจกรรมนักศึกษา ใ...
dorame
Aug 21 13 3:27 AM

การเรียนการสอนรายวิชา

แนะนำแนวทางการพัฒนาประกอบการเรียนการสอน

31 74 0 3000-1202ทักษะพัฒ...
paning
Jul 16 13 10:04 PM

สังคมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นักศึกษา

การเขียนโครงการ คำอวยพร ภาวะโลกร้อน การแปรรูปถนอมอาหาร แนวคิดพัฒนาการเกษตรไทยในอนาคต การวิเคราะห์โมเดล แผนที่ทางความคิด ปฎิทินการปฎิบัติงาน การรับรองวุฒิบัตรฯ

9 428 0 คำสรรพลี้หวน : วร...
LeforaGuest
Aug 2 12 2:03 AM

การรับรองวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับ ปวช. ปวส. เกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตร์

9 76 0 การรับรองวุฒิบัตร...
dorame
Nov 4 12 8:29 PM

การมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับ ปวช. ปวส. เกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตร์

22 336 0 การมอบประกาศนียบั...
dorame
Apr 23 13 5:21 AM

การจัดการองค์ความรู้ : KM นักศึกษา

การรวบรวมภูมิความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยนักศึกษาแต่ละรุ่น

6 97 0 การจัดการองค์ความ...
kugsweet jubjub
Mar 26 11 2:11 AM

การจัดการองค์ความรู้ : KM ( นศ. รุ่นที่ ๗ หนองปรือ,กำแพงแสน )

การรวบรวมคลังความรู้ ประสบการณ์จากผู้รู้ภายนอก นำมาเผยแพร่แลกเปลี่ยน พร้อมตัวอย่าง

39 65 0 การปลูกฝรั่งแป้นส...
9964010
Jul 31 13 3:21 AM

ประสบการณ์งานมอบหมาย

ภาวะโลกร้อน คำอวยพรในพิธีการต่างๆ การทัศนศึกษาดูงาน

4 162 0 คำอวยพรในพิธีการต...
dorame
Dec 22 11 7:43 PM

การเขียนโครงการด้านการเกษตร (นศ.รุ่นที่ ๗ นป. กพส.)

กิจกรรมทางด้านการศึกษา การนำเสนอตัวอย่างการเขียนโครงการฯ

66 142 0 โครงการปลูกผักไร้...
roongtum
Feb 28 13 7:13 AM

ห้องสมุดและข่าวสารสารสนเทศ : นักศึกษารุ่นที่ 7

การรวบรวมข่าวสารต่างๆ ด้านการเกษตรจาก วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

4 934 0 ข่าวการเกษตรจากหน...
dorame
Dec 22 11 8:00 PM

ห้องสมุดและข่าวสารสนเทศ : นักศึกษารุ่นที่ 8

การรวบรวมข่าวสารต่างๆ ด้านการเกษตรจาก วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน๊ต

4 192 0 ข่าวการเกษตรจากวิทยุ
koy ranger
Nov 25 12 7:59 PM

มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน : นักศึกษารุ่นที่ 8

การรวบรวมกิจกรรมคำอวยพรในงานพิธีการต่าง ๆ จากประสบการณ์ผ่านมา

2 87 0 กิจกรรม : การรวบร...
koy ranger
Feb 7 13 3:36 AM

รวมกิจกรรมด้านการศึกษา

สำหรับสมาชิกทุกท่าน

16 434 0 กิจกรรม"ข้อคิด คำ...
dorame
Sep 12 13 8:09 AM

ประกาศผลการสอบ..

ระดับ ปวช. ปวส. เกษตรกรรม

11 29 0 ระดับชั้น ปวส. รุ...
dorame
Jul 4 11 11:10 PM

ทัศนศึกษา อบรม สัมนา ดูงานนอกสถานที่ : นักศึกษา

สร้างเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา

10 155 0 การอบรมเชิงปฏิบัต...
dorame
Aug 25 13 11:24 PM

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา ปวช. ปวส. เกษตรศาสตร์

รูปภาพแสดงทำเนียบรุ่นนักศึกษา ปวช. ปวส. กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี

15 419 0 ทำเนียบ รุ่น 8 นั...
sumaleehomsuwan00
Oct 5 12 7:45 AM

นักศึกษาคนเก่ง ผลงานดีเด่นประจำเดือน ปี 2554-2556

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ยกย่องนักศึกษาคนเก่ง ผลงานดีเด่น

5 55 0 นักศึกษาคนเก่ง ผล...
dorame
Sep 12 13 3:19 AM

คติคำกลอน สอนใจ มองต่างมุม เทคนิคในการใช้ชีวิตการทำงาน

ชีวิตนี้ยังมีสิ่งสวยงาม และมีเรื่องที่พิสมัย น่าค้นหาอีกมากหมาย

3 6 0 “คนแรกตอบ รับปาก ...
dorame
Jun 27 12 8:16 AM

การทดสอบประเมินผล : การเรียนการสอน

คุณค่าประโยชน์ของหนังสือจะบังเกิด ก็ต่อเมื่อเราลองเปิดอ่านดูก่อน

2 10 0 ความรู้ความสามารถ...
dorame
Apr 27 12 8:55 AM

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (ศูนย์หนองปรือ/อ่างทอง) กาญจนบุรี

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

ห้องสมุดและข่าวสารสารสนเทศ : นักศึกษารุ่นที่ ๙

การรวบรวมข่าวสารต่างๆด้านการเกษตร จากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

4 5 0 การรวบรวมข่าวสารต...
dorame
Sep 12 13 3:34 AM

มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน : นักศึกษารุ่นที่ ๙

การรวมรวมกิจกรรมคำอวยพรในงานกิจกรรมต่างๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

5 5 0 รวบรวมคำอวยพรในงา...
dorame
Sep 13 13 1:14 AM

การเขียนโครงการด้านการเกษตร : นักศึกษารุ่นที่ ๙

กิจกรรมทางด้านการศึกษา การนำเสนอการเขียนโครงการด้านการเกษตร

2 4 1 รวบรวมนำเสนอการเข...
dorame
Sep 13 13 2:25 AM

เกร็ดเพิ่มเติมคลังความรู้

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553

เก็บรวบรวมภาพกิจกรรม ผลการปฎิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5 57 0 กิจกรรมการปฏิบัติ...
dorame
Aug 21 12 11:46 PM

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕

เก็บรวบรวมภาพกิจกรรม ผลการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3 26 0 ผลการคัดเลือกตัวแ...
dorame
Jun 19 12 11:26 PM

วิทยาทาน

เทคโนโลยีที่ก้าวไกล

7 33 0 การแก้ไขแบตเสื่อม...
dorame
May 2 13 7:45 AM

พระเครื่อง ของโบราณ (เพื่อการศึกษา อนุรักษ์)

ภาพกิจกรรมด้านพระเครื่อง ของโบราณ

12 153 0 พระเครื่อง วัตถุม...
dorame
Oct 3 13 9:41 AM

ชมรมพระเครื่อง NNG. ของใหม่ของเก่า ของโบราณ ยอดนิยม

อนุรักษ์ เก็บสะม แสวงหา เช่าบูชา แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น

5 37 0 หลวงปู่แผ้ว ปวโร ...
dorame
Jun 9 13 9:31 PM

ตลาดนัดพระเครื่อง/ที่ดินอยู่อาศัย/ที่ดินทำการเกษตร/และอื่นๆ

สื่อกลางระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง วัตถุมงคล ของเก่า ที่ดินและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7 19 0 ๑.๗ ตลาดนัด พระเค...
dorame
Jun 7 13 1:54 AM

เรื่องราวของเงินเงิน ทองทอง น่าศึกษา อนุรักษ์ เก็บสะสม

เก็บรวบรวมภาพเรื่องราวเงินเงิน ทองทอง น่าอนุรักษ์ เก็บสะสม

1 27 0 การอนุรักษ์เก็บสะ...
dorame
Jan 22 12 9:55 PM

ชีวิตเราลิขิตได้ ด้วยตนเอง รู้เท่าทันโลกในชีวิตจริง จะไม่แพ้โลก

ประสบการณ์จากชีวิตจริง บางครั้งทำให้คนมีความคิดเห็นต่างกัน

3 20 0 งานทำบุญบ้านคุณแม...
dorame
Mar 30 13 4:13 AM

ประสบการณ์จากชีวิตจริงเพื่อการเรียนรู้ ปี ๒๕๕๕

รวบรวมเรื่องราวจากประสบการณ์จากชีวิตจริงเพื่อการเรียนรู้

53 59 0 เรื่องราวชีวิตในร...
dorame
Dec 10 12 10:03 PM

บทความสาระน่ารู้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

พลิกวิกฤติให้เกิดเป็นโอกาส พลิกที่พลาดให้เกิดการพัฒนา

5 20 0 ชีวิตของคุณไม่มีว...
dorame
May 18 12 2:50 AM

มุมมองวิถีชีวิตชุมชนในต่างแดน

เก็บมาฝาก ภาพมุมมองอีกส่วนหนึ่งวิถีชีวิตชุมชนในต่างแดน

1 4 0 มุมมองวิถีชีวิตคว...
dorame
Jul 4 11 8:24 PM

ข่าวประชาสัมพันธ์ (แบบบูรณาการร่วมกัน)

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

ข่าวซื้อมาขายไป แลกเปลี่ยน พูดจาปรึกษาปัญหาแก้ไข สังหา อสังหาริมพรัพย์

จุดนัดพบ แหล่งสื่อกลางรวมปัจจัยการผลิตและความต้องการของตลาด

1 5 0 บ้าน ๔ หลัง พร้อม...
LeforaGuest
Jan 24 12 10:53 PM

การทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

การรวบรวมภาพกิจกรรมเรื่องราวประสบการณ์ในต่างประเทศ

1 8 0 การศึกษาดูงานระบบ...
dorame
Oct 3 11 2:06 AM

วิเคราะห์ฟุตบอลต่างประเทศ : รวมพลคนรักบอล ปี ๒๐๑๒

เพื่อการศึกษาเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในความคิดเห็น มองต่างมุม โอกาสความน่าจะเป็น การวางแผนของทีม การแก้ไขปัญหา อัตราความเสี่ยง ความอยู่รอดของทีม (ไม่ส่งเสริมการพนัน)

5 9 0 Re: แนะนำโปรโมชั่...
pimpika78
Jun 19 17 2:11 PM

ธุรกิจเกษตรสัมพันธ์ : งานบริการ

งานบริการด้านการเกษตร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3 7 0 ซัน-แลนด์ หัวเชื้...
dorame
Oct 24 12 1:10 AM
Remove this ad
Remove this ad